Arınma, Yıkanma ve Boyanma Süreci
Yazar: Prof.Dr.Mehmet Halil ÇİÇEK   |    Yayın Tarihi: 05 Haziran 2016   |    694 Kişi tarafından görüntülendi.

İslam’ın temel kaynakları olan Kitap, sünnet ve bu her ikisinden fışkıran içtihat birikimine bakıldığında İslam bazı önceliklerinin olduğu hemen görülür. Bu önceliklerin büyük çoğunluğu insana yöneliktir. İnsana yönelik bu önceliklerin başında kuşkusuz insanın eğitimi gelir. Kur’an’ın vahiy yoluyla inişe başladığı andan itibaren bu eğitim süreci bilfiil başlamış ve kıyamete kadar da kesintisiz bir şekilde devam edecektir.  Örneğin Mearic suresinin 19-33. ayetleri, birçok ahlakî ilkeyi emr etmektedir. Bir Kur’an okuyucusu bu ayetleri okuduğunda veya imam okuyup cemaat onları dinlediğinde okuyucu/dinleyici ister istemez kendi içinde bu güzel ahlakî ilkelerle bezenip süslenme ve günlük hayatında bunları uygulama ve gereğini yerine getirme moduna girer. Böylece her bir Kur’an okuma veya Namazda Kur’an’ı dinleme işi bir fiilî bir eğitim sürecini devam ettirmektir.

Bunun gibi İslam’ın emr ettiği her bir ibadet de kuşkusuz bir eğitim ve ahlakî kötülüklerden arınma sürecidir. Allah’ın şu beyanı “Dosdoğru namazı kıl; zira namaz her türlü fühşiyat ve munker/İslam’ın yasakladığı her şeyden men eder." (Ankebut, 29/45) bunu ispatlamaktadır.

Bu noktadan Ramazan ayı ve orucuna baktığımızda Ramazan ayı ve orucunun mukaddes bir eğitim süreci olduğunu ve onun her türlü kötülüklerden bir arınma, her türlü manevî kirlerden bir yıkanma ve Allah’ın boyasıyla boyanma süreci olduğunu daha yakın mesafeden görebiliriz. Aslında Mümin cemaatin dikkatini ilk defa oruç ibadetine çeviren: “Ey iman edenler sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı ki, muhakkak (bu sayede) takvalı olursunuz” (Bakara, 2/183) ayetinin sonunda yer alan “muhakkak (bu sayede) takvalı olursunuz” kısmı, orucun nasıl bir eğitim, arınma, yıkanma ve boyanma süreci olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır.

O halde oruç tutsun veya mazeretinden dolayı tutamasın, Ramazan ayına giren her müminin bu mukaddes İlahî terbiye ve eğitimin farkında olması gerekir. Resul-i Ekrem (s. a. v) efendimizin onlarca hadisi de orucun ve Ramazan ayının kutsal bir eğitim ve terbiye süreci olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu bağlamda gelen birçok hadisten bu günkü yazımızda bir hadisle yetinip Allah’ın izniyle müteakip yazılarımızda orucun bir terbiye süreci olduğunu işlemeye devam edeceğiz. Habib-i Ekrem efendimiz şöyle buyurmaktadır: 


Ebu Hüreyre (r. a), Hz. Resul’un Cenab-ı Allah’ın şöyle buyurduğunu söyler (hadisi Kutsidir): Adem oğlunun bütün amelleri kendisinedir. Ancak oruç istisnadır. Çünkü o banadır; onun mükafatını da ben vereceğim. Oruç (günahlara karşı) örtüdür. Birinizin oruç günü olunca argo sözler konuşmasın; bağırıp çağırmasın, şayet birisi ona söverse veya onunla kavga ederse ben oruçluyum, ben oruçluyum desin…” Hadisi Buharî ve Müslim rivayet etmiştir. (el-Münzirî Muhammed Zekiyuddin, et-Terğib ve’t-Terhib, el- Mektebetu’l-Asriyye, Beyrut, trz. II. 79-80  )   PAYLAŞ